Het proces

Fase 1: Onderzoeken

In de onderzoeksfase gaan we aan de slag met het vaststellen welke wensen er zijn ten aanzien van het IKC. We doen daarnaast een (haalbaarheids)onderzoek naar de mogelijkheden van (gaan) aanbieden van kinderopvang, al dan niet in eigen beheer.

Fase 2: Plannen maken

De keuze uit de onderzoeksfase is bepalend voor de uitwerking van de onderdelen in deze fase. De omvorming naar een IKC is een organisch proces dat aandacht, lef en geduld vraagt. Punten die in fase twee onder andere aan de orde (kunnen) komen zijn (plannen maken voor) draagvlak creëren, maken van een exploitatiebegroting voor het eventueel aanbieden van kinderopvang in eigen beheer, inrichting van de organisatie, opstellen curriculum en inrichting van de back-officediensten. We kunnen u bij dit alles adviseren en ondersteunen.

Fase 3: Spelregels vastleggen

Voordat de gemaakte plannen gerealiseerd worden, stellen we samen met u de ‘spelregels’ van de realisatiefase vast. Wie heeft de regie, hoe vaak vindt er overleg plaats, op welke termijn moet een en ander uitgevoerd zijn?

Fase 4: Realiseren

Al in bovengenoemde fase kunt u beginnen met het implementeren van bepaalde onderdelen.  Onze ervaring is dat een IKC een continu en dynamisch proces is en het realiseren ervan daardoor het best organisch plaatsvindt.  We maken daartoe een specifiek implementatieplan.

Fase 5: Evalueren

Evaluatie kan plaatsvinden op verschillende niveaus. Allereerst kijken we naar het behaalde resultaat van het IKC in relatie met de geformuleerde visie op het IKC zoals vastgesteld in de eerste fase. Maar ook brengen we desgewenst in kaart welke wensen het IKC nog heeft en of deze nog te realiseren zijn.  Bij de evaluatie hoort ook een terugblik op het doorlopen proces: Zijn de goede stappen gezet, was de volgorde passend en hebben de medewerkers van het IKC de ontwikkeling doorgemaakt die wenselijk is.

Een IKC is nooit af of volmaakt en zal voortdurend in ontwikkeling blijven. Dit is voor de professionals in onderwijs, opvang, welzijn en zorg een herkenbare realiteit.